ckpz

Przeglądy

 
Place zabaw, sale zabaw, siłownie plenerowe oraz skateparki powinny przechodzić okresowe przeglądy w celu wykrycia usterek będących wynikiem zużycia, wandalizmu i działania warunków atmosferycznych.
Dla każdego rodzaju wyposażenia dedykowana jest inna norma, wymogami której należy kierować się podczas wykonywania przeglądów okresowych: place i sale zabaw podlegają normie PN-EN 1176, siłownie plenerowe - normie PN-EN 16630, a skateparki - PN-EN 14974.

 

Co to jest przegląd placu zabaw? To czynności, których celem jest sprawdzenie placu zabaw pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

Norma PN-EN 1176-1 i 7 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:
•    rutynowa kontrola wzrokowa (co 1 - 7 dni),
•    kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesiące),
•   
coroczna kontrola główna.

Norma PN-EN 1176-7 w punkcie 6.2.2 wskazuje, że "Coroczna kontrola główna (lub kontrola pomontażowa) powinna być przeprowadzana przez osobę niezależną, tj. osobę kompetentną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki (patrz kodeks postępowania w CEN/TR 17207:2018)."
Zaleca się, aby w celu zapobiegania wypadkom właściciel placu zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie.

zdjecie chlopaki w kamizelkach.cr s

 
Do obowiązków właściela placu zabaw należy zadbanie o przeprowadzanie przeglądów przez osoby kompetentne i w odpowiednim stopniu niezleżne, a także dokonywanie na bieżąco stosownych napraw. Obowiązek przeprowadzania 3 rodzajów przeglądów opisanych w Normie PN-EN 1176-7 wynika z obowiązku właściciela stosowania się do instrukcji przekazanych przez wykonawcę placu zabaw.

Jeśli chcesz zamówić przegląd placu zabaw, zadzwoń lub napisz: 22 300 16 60 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Centrum Kontroli Placów Zabaw świadczy usługi wdrażania Systemu Kontroli Placu Zabaw oraz przeprowadzania przeglądów funkcjonalnych i corocznych. Prowadzimy także szkolenia oraz certyfikację Inspektorów placów i sal zabaw oraz siłowni plenerowych (wydajemy Certyfikaty Kompetencji Inspektora 1 i 2 stopnia).

 

Informacje szczegółowe nt. rodzajów przeglądów:

    • Rutynowa kontrola wzrokowa umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. Takie zagrożenie mogą przykładowo stwarzać połamane części lub potłuczone butelki. Przedmiotem kontroli przez oględziny jest kontrola poziomu i czystości nawierzchni, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie, kompletność i zwartość konstrukcji.
    • Kontrola funkcjonalna jest przeglądem bardziej szczegółowym. Jego celem jest sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia.
    • Coroczna kontrola główna ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni. Należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych, wychwycić ślady rozkładu lub korozji, a także ocenić zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw - z tego powodu osoby wykonujące kontrole podstawowe powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu wymogów Normy PN-EN 1176. Coroczna kontrola może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części. Wykonywanie corocznych kontroli głównych NIE wymaga posiadania uprawnień budowlanych.

Uwaga! W przypadku, gdy kontrola podstawowa jest wykonywana na placu zabaw, na którym nigdy nie przeprowadzono kontroli pomontażowej, kontrolujący powinien potrafić wykryć podstawowe niezgodności z Normą PN-EN 1176 i poinformować o nich właściciela placu zabaw.

    • Obowiązkowa kontrola urządzeń na placach zabaw wynika z przepisów Prawa Budowlanego i powinna być przeprowadzana raz na pięć lat przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.
Instrukcje producenta, mówiące o 3 rodzajach przeglądów, stanowią prawnie obowiązującą dokumentację obiektu budowlanego. Z tych powodów prawnie konieczne jest wykonywanie przeglądów na placach zabaw zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1176.