ckpz

Place zabaw - uwaga

Aby pomóc właścicielom i użytkownikom placów zabaw ocenić bezpieczeństwo obiektów, stworzyliśmy listę najczęstszych nieprawidłowości występujących na placach zabaw.

 

Lista ta nie uwzględnia całości problematyki zgodności z Normami i nie może być podstawą do kompetentnej oceny. Jej zadaniem jest uczulenie na możliwe zagrożenia. Jeżeli masz podejrzenia, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla dzieci na placu zabaw - zgłoś to pisemnie właścicielowi. Jeżeli to nie poskutkuje, należy złożyć skargę na właściciela w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

1. Brak ogrodzenia. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzęcym i niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac zabaw. To zalecenie nie wynika z zapisów prawnych. Nie da się jednak utrzymać czystości na placu zabaw, jeżeli nie jest on ogrodzony.

2. Brak regulaminu. Regulamin powinien przede wszystkim informować o telefonie do właściciela lub zarządcy i adresie placu zabaw. Konieczne jest także podanie numeru alarmowego, np. 112. Poza tym można umieścić na nim informacje o zasadach zabawy na placu zabaw, najlepiej w formie rysunkowej, zrozumiałej dla wszystkich dzieci. Nie należy umieszczać na regulaminie zakazu zabawy dla dzieci poniżej 3 roku życia - jest to łamanie praw dziecka!

3. Brak oznaczenia urządzeń. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urządzenia i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu.

4. Brak regularnych przeglądów. Norma PN-EN 1176-1 i 7 narzuca trzy rodzaje przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu - oględziny okresowe (co 1 do 7 dni), kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy), coroczna kontrola podstawowa. Według Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeglądy należy przeprowadzać zgodnie z wymienionymi Normami. Więcej wiadomości w zakładce Przeglądy.

5. Zaniedbanie - brak konserwacji. Niekonserwowane i nienaprawiane urządzenia mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

6. Śmieci zagrażające zdrowiu, tzn. ostre, twarde lub toksyczne przedmioty, np. butelki, puszki, niedopałki papierosów itd. Skaleczenie na placu zabaw zwiększa ryzyko zachorowań odzwierzęcych.


Nawet nowe place zabaw w Polsce mogą być niebezpieczne, bo nie są na nich przestrzegane normy bezpieczeństwa. Reportaż ekipy TVN pokazuje sytuację zarówno na starym, jak i na stosunkowo nowym placu zabaw, i pokazuje częste podejście urzędników do zagrożeń.

W materiale pokazano także symboliczny "test arbuza", który obrazuje zagrożenia związane ze starą huśtawką. Uwaga! Działa na wyobraźnię!

 


7. Niezachowanie stref minimalnych. W normie PN-EN 1176-1 podany jest prosty wzór na określenie powierzchni upadku wokół każdej zabawki na placu zabaw wyższej niż 1,5 metra:B = 0,66 x H + 0,5m gdzie B jest bezpieczną odległością, która równa się 0,66 mnożone przez H - wysokość swobodnego upadku (to wysokość na jaką dziecko może wejść, siedzieć lub zwisać)  dodać 0,5 metra. W tej odległości nic nie ma prawa się znaleźć. Dla urządzeń poniżej 1,5 metra strefa minimalna wynosi 1,5 metra od urządzenia. Strefa minimalna huśtawek i karuzeli musi być jeszcze większa.

8. Niewłaściwa nawierzchnia. Zgodnie z normą PN-EN 1176 właściciel placu zabaw powinien zapewnić właściwą nawierzchnię, zgodną z wysokością swobodnego upadku. Wymogi normy można przedstawić za pomocą uproszczonej tabelki. Uwzględnia ona zmiany wprowadzone w normie PN-EN 1176 w grudniu 2017 r.

 Materiał
Opis Grubość nawierzchni
Wysokość upadku
z urządzenia
W przypadku, gdy zamontowana nawierzchnia jest zweryfikowana (np. przez badanie sitowe) jako zgodna z niniejszą tabelką lub zawiera raport z badań zg. z EN 1177, nie są wymagane dodatkowe badania. mm mm mm
  Darń/gleba    -

≤ 1000

  Kora wielkość cząstki od 20 do 80 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
  Wióry/zrębki wielkość cząstki od 5 do 30 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
  Piasek lub żwir wielkość ziarna od 0,25 do 8 200 + 100 na przemieszczenia ≤ 2000
300 + 100 na przemieszczenia ≤ 3000
  Inne materiały i inne grubości wg badania zgodnie z EN 1177  krytyczna wysokość upadku wg badania

 

9. Brak kotwienia urządzeń. W związku z wymogiem zachowania stref bezpieczeństwa urządzenia powinny być kotwione, w celu zachowania tych stref i zapewnienia stabilności urządzeń. Nie może dochodzić do sytuacji, gdy urządzenie zmienia lokalizację i nie zostaje zachowana strefa bezpieczeństwa.

10. Drewno w ziemi. Ten problem jest najczęściej spotykany w przypadku zakopywania lub betonowania bezpośrednio w gruncie drewnianych elementów konstrukcyjnych wykonanych z tak zwanych „wałków z otaczarki”.

Norma PN-EN 1176-1 dopuszcza trzy rodzaje kotwienia drewnianych urządzeń:

  • Bezpośrednio w gruncie, gdy drewno posiada dostateczną odporność naturalną zgodnie z normą EN 350-2. Odporność tę posiadają nie spotykane w branży placów  zabaw gatunki drewna egzotycznego. Także robinia pseudoacacia, czyli nasza rodzima akacja, spełnia wymagania normy EN 350-2. Ma ona bardzo charakterystyczne, twarde, zwięzłe, zielonkawo zabarwione drewno, nie do pomylenia z jakimkolwiek innym. Jeżeli drewno wygląda „normalnie”, to na pewno nie jest to pseudoakacja. Tego drewna nie wykorzystuje się przemysłowo.
  • Bezpośrednio w gruncie, gdy drewno jest właściwie zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z normami EN 355-2 oraz EN 351-1. Jak w prosty sposób sprawdzić rzetelność impregnacji? Należy podczas odbioru placu zabaw wybrać losowo któryś ze słupków i wydać dyspozycję jego demontażu i wyciągnięcia z ziemi. Następnie należy przeciąć go w poprzek (ale nie bliżej niż 20 cm od końca), a następnie obejrzeć przekrój. Jeżeli widać granicę pomiędzy bielem a twardzielą, to cały biel musi być nasycony impregnatem. Jeżeli nie widać granicy między bielem a twardzielą, cały słupek, na wylot, musi być zaimpregnowany, bez względu na jego grubość. Granice te widać na przekroju bardzo wyraźnie – twardziel wszystkich gatunków drzew jest znacznie ciemniejsza od bielu i bardzo często innego koloru, zaś impregnat używany powszechnie w Polsce do nasączania ciśnieniowego ma zielonkawo-słomkowy kolor i także doskonale widać jak głęboko został wtłoczony. 
  • W każdym innym przypadku - drewno powinno być umieszczone na metalowej kotwie lub stopce słupka, ponad ziemią.

11. Korozja. Występowanie korozji wynika z reguły z niewłaściwego zabezpieczenia powierzchni metalowych

12. Niewłaściwe zabezpieczenie sklejki. Norma wymaga, aby elementy urządzeń wykonane ze sklejki były zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Pomalowanie sklejki impregnatem koloryzującym jest niewystarczające.

13. Błędy w fundamentowaniu. Norma PN-EN 1176-1 wyraźnie mówi, jak wyposażenie placu zabaw ma być fundamentowane, a nawet zamieszcza rysunek. Tu również dopuszcza się do stosowania trzy przypadki:

- fundamenty umieszcza się 40 cm pod powierzchnią gruntu

- jeżeli wierzchołek fundamentu jak na rysunku w Normie, fundament może się znajdować 20 cm pod powierzchnią gruntu

- fundament jest całkowicie przykryty urządzeniem, jak w przypadku karuzel tarczowych

Najczęściej spotkać można dwa rodzaje nieprawidłowości związane z fundamentowaniem:

- zbyt płytkie zalewanie fundamentów (betonując sprzęt na placu budowy nie można wyprofilować fundamentu zgodnie z wymaganiami normy, zatem jego górna    powierzchnia musi być zagłębiona 40 cm pod powierzchnię). Równocześnie pamiętać należy, że drewno nie może stykać się z gruntem.

- przykręcanie sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentu, co skutkuje tym, że jego wierzch znajduje się na powierzchni, lub tuz pod nią, a powinien się znaleźć 40 cm niżej.

14. Niebezpieczeństwo zakleszczeń jest dość powszechnie spotykaną nieprawidłowością. Norma PN-EN 1176-1 podaje wymiary otworów (wymiary w dowolną stronę), jakich nie można stosować podczas konstruowania wyposażenia placów zabaw, gdyż dziecko może w nich zaklinować paluszek, rączkę, główkę, czy inną część ciała. Dotyczy ta sprawa każdego otworu – okienka, drabinek, otworów miedzy stopniami schodów, w balustradach, daszkach itd.

Zakazane wymiary otworów: między 8-25 mm oraz 89-230 mm.

Dozwolone są zatem otwory o wymiarach:

- poniżej 8 mm

- między 25 a 89 mm

- powyżej 230 mm

15. Brak odpowiednich zabezpieczeń w karuzelach. W przypadku karuzel tarczowych najczęstszą nieprawidłowością jest brak dolnej płyty kryjącej użebrowanie tarczy.

16. Twarde siedziska huśtawek zawieszone na sztywnych prętach. Ta poważna wada dotyczy głównie starszych huśtawek. Według Normy siedzisko huśtawki powinno być wykonane z gumy i zawieszone na odpowiednim łańcuchu. Niezastosowanie się do tych wymogów zagraża zdrowiu i życiu dzieci! Dlatego huśtawki starego typu należy bezwzględnie wymienić na nowe.

17. Ostre krawędzie. Częstą nieprawidłowością jest niewłaściwy sposób wykończenia urządzenia w procesie produkcyjnym, co skutkuje występowaniem ostrych krawędzi, które grożą zranieniem.

18. Brak elementów hamujących ruch. Norma wymaga, aby huśtawka wagowa (tzw. ważka) była wyposażona w elementy hamujące ruch. Najprostszym sposobem ich wykonania jest umieszczenie w miejscach styku końców ramion ważki z gruntem elementów gumowych, np. częściowo wkopanych opon.

19. Tzw. huśtawki integracyjne na placach zabaw. Są to urządzenia przeznaczone do użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Mają one platformę, na którą wjeżdża użytkownik, ewentualnie razem z opiekunem. Ze względu na swoją konstrukcję nie spełniają wymagan normy PN-EN 1176, przez co  mogą być montowane na placach zabaw tylko przy spełnieniu specjalnych warunków. Więcej na ten temat TUTAJ.