ckpz

Zmiany w rozporządzeniu o odległościach (§ 40)

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące odległości placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk od budynków.

Słynny § 40 "Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", który nastręczał najwięcej kłopotów interpretacyjnych, w ust. 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 10:00-16:00 czasu strefowego. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.

3. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1.

To oznacza, że WSZYSTKIE NOWO POWSTAJĄCE place zabaw, siłownie plenerowe oraz boiska rekreacyjne powinny być projektowane w odległości 10 m od wymienionych elementów.

Wydaje się to absurdalne np. w przypadku boiska i placu zabaw przy szkole lub przedszkolu. Odległość powinna być także zachowana do okien domów jednorodzinnych. Wcześniej przyjmowano, że tylko od okien budynków wielorodzinnych. Wymagania nie obejmowały także boisk, a tylko dość lakonicznie wspominały o miejscach rekreacji przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, które można było interpretować jako siłownie plenerowe.

Uwadze polecamy także zmiany w § 19 dotyczącym odległości od miejsc postojowych.

Ministerstwo Infrastruktury nt. Normy PN-EN 1176

Place zabaw - MIW dniu 04.08.2011 otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury odpowiedź na nasze pytania dotyczące interpretacji definicji placu zabaw przez Prawo Budowlane. Z odpowiedzi tej wynika, że:

  • Polska Norma PN-EN 1176:2009 jest traktowana z punktu widzenia ustawy Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej, wg której należy projektować i budować place zabaw. Ma to w opinii CKPZ daleko idące konsekwencje i nakłada także na właścicieli placów zabaw obowiązek stosowania się do PN-EN 1176, w szczególności cz. 7,  czyli zamawiania czynności odbiorowych przed oddaniem placu zabaw do użytku (pkt. 5.3 w/w Normy) oraz wprowadzania systemu kontroli na placach zabaw (pkt. 8.1.2 w/w Normy).
  • W opinii CKPZ konflikt pomiędzy ustawą o normalizacji, mówiący o nieobligatoryjności norm a informacjami z Ministerstwa Infrastruktury, jest pozorny. Teoretycznie nie ma obowiązku stosowania Normy, jeżeli zastosuje się inne środki zapewnienia bezpieczeństwa. Muszą być one jednak przynajmniej tak dobre, jak te zalecane przez Normę. W praktyce najczęściej sprowadza się to do konieczności stosowania Normy. Podobne podejście jest reprezentowane w Ustawie o Bezpieczeństwie Produktów.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (2017 r.)

W dniu czerwcu 2017 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał komunikat, w którym przypomina właścicielom i zarządcom placów zabaw o obowiązku zapewnienia małym użytkownikom bezpieczeństwa na placach zabaw.

W komunikacie znajduje się odwołanie do ustawy Prawo Budowlane, z którego wynika obowiązek wykonywania przeglądów placów zabaw co 5 lat, a także do Normy PN-EN 1176, która w części 7. nakazuje wykonywanie 3 rodzajów przeglądów: regularnych (nie rzadziej niż co 7 dni), funkcjonalnych (co 1 - 3 miesiące) oraz corocznych głównych (co 1 rok). Wszystkie rodzaje przeglądów powinny być wykonywane przez osoby kompetentne w tym zakresie, czyli mające odpowiedni poziom znajomości wymogów Normy PN-EN 1176, a przegląd 5-letni powinien być wykonywany przez lub w obecności osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Na uwagę zasługuje fakt, że w komunikacie przywołano część 2. Normy PN-EN 1176 dotyczącą huśtawek. Dlatego przypominamy, że zgodnie z tą normą na placach zabaw nie mogą znajdować się huśtawki z twardym siedziskiem zawieszone na sztywnym cięgnie. Są to jedne z najbardziej niebezpiecznych urządzeń, niestety do tej pory spotykane na placach zabaw. Prawidłowe, bezpieczne i zgodnie z normą huśtawki posiadają gumowane siedziska i są zwieszone na łańcuchach.

Z treścią komunikatu można zapoznać się TU.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w spr. placów zabaw (2008 r.).

Dnia 4 lipca 2008 roku został opublikowany Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw. Wydanie komunikatu było związane ze zorganizowanym przez CKPZ w siedzibie GINB spotkaniem, na którym zwrócono się do Nadzoru o wpływ na poprawę stanu placów zabaw w Polsce. Głównym tematem spotkania były zagrożenia związane ze starymi huśtawkami na sztywnych zawiesiach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Czytaj więcej: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w spr. placów zabaw (2008 r.).